You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Thông tin diễn giả


Trần Vũ Hà Minh

Chuyên viên phân tích chính sách cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị - Công ty tư vấn tài chính thuộc Big 4 Kiểm Toán Nhật Bản


Quá trình công tác

  • Analyst ngành phát triển đô thị và phát triển quốc tế    (2019- to date)
  • Nhân viên, quản lý dự án phát triển đô thị công ty Tokyu Corporation (2012-2018)

Thành tích nổi bật trong lĩnh vực

  • Tham gia vào các dự án tư vấn cho chính phủ Nhật Bản: dự án xây dựng chợ hoa Đà Lạt (JICA), dự án quy hoạch thành phố Đà Nẵng (JICA), dự án khảo sát thị trường bất động sản ở Việt Nam (MLIT), dự án khảo sát về MaaS ở các nước trên thế giới (JBIC) , dự án khảo sát các vấn đề ở các thành phố lớn ở Châu Á đề xuất giải pháp công nghệ,...
  • Tham gia dự án quy hoạch đô thị của Tokyu : dự án thành phố mới Bình Dương, dự án đấu thầu sân bay Fujisan-Shizuoka...
Trở về trang chủ
Đăng ký tham gia