Tạ Việt Phương

Đại diện AVIJ

Trịnh Thành Luân

Đại diện AVIJ

Phạm Văn Long

Đại diện AVIJ

Hoàng Thế Hưng

Đại diện VPJ

Trịnh Hồng Công

Đại diện VYSA

Ngô Hà Anh

Đại diện VPJ

Nguyễn Xuân Tiến

Đại diện VJOIN

Lê Đức Anh

Đại diện HUSTA Japan

Nguyễn Văn Đa

Đại diện FTUers in Japan