Tạ Việt Phương

Chủ tịch

Phạm Văn Long

Phó chủ tịch

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ Tịch

Trịnh Thanh Luận

Phó Chủ tịch

Lê Đức Anh

Cố Vấn